Doprava k objednávce nad 2500 Kč ZDARMA!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”)
společnosti VIOLET Products, s.r.o.,
se sídlem Na Jánské 1733/25, 710 00 Ostrava,
IČ: 09556974, DIČ: CZ0955697,
zapsaná u KS v Ostravě pod sp.zn. C 83434,
zastoupená Mgr. Natalijou Čertanovou,
jednatelkou, e-mail: eshop@carevna.cz,
telefonní číslo +420724249553,
adresa provozovny Na Jánské 25/1788, Ostrava 710 00 („Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vás, jakožto kupujících, a nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese
www.carevna.cz.

Všechny informace o zpracování vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde GDPR - LINK NUTNO VYTVOŘIT VLOŽENÍM GDPR NA WEB CAREVNY, nyní je pouze VZOROVÝ!!! 

(NÁVOD K VLOŽENÍ vytvořeného odkazu zde ve Wordu - pole: GDPR

Vložení – Odkazy – Odkaz – Odkaz na existující soubor nebo stránku – Adresa:) 

 

DEFINICE

 1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za zboží;
 2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 3. Celková cena je součet ceny a ceny za dopravu; 
 4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů; 
 5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;
 6. Objednávka je váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi zboží s prodávajícím;
 7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného zboží a uzavřených smluv;
 8. Jste osoba nakupující na našem e-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na e-shopu. 

 

 

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2 Pokud některá část podmínek odporuje tomu, co bylo společně schváleno v rámci procesu provedením nákupu kupujícím na e-shopu prodávajícího, bude mít tato konkrétní dohoda před podmínkami přednost.

1.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní mlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

1.4 Komunikace probíhá primárně na dálku. Proto i pro smlouvu prodávajícího platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, aby se obě strany dohodli bez současné fyzické přítomnosti kupujícího a prodávajícího, a smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí e-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky  www.carevna.cz („webové rozhraní e-shopu“).

 

 • UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované prodávajícím, tedy nad rámec celkové ceny, nemusíte očekávat. Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že prostředky komunikace na dálku prodávající využívá. 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • 3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • 3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku s povinností platby “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka kupujícímu bude vyřízena v co nejkratší době, jen co bude prodávajícímu doručena. Prodávající ji potvrdí zprávou odeslanou na e-mailovou adresu zadanou v objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

3.6 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7 Mohou nastat i případy, kdy kupujícímu nebude moci prodávající objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy objedná kupující větší počet kusů zboží, než kolik je ze strany prodávajícího umožněno. Informaci o maximálním počtu zboží kupujícímu prodávající však vždy v rámci e-shopu předem poskytne a neměla by pro kupujícího být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže prodávající objednávku potvrdit, bude kupujícího kontaktovat a zašle mu nabídku na uzavření smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku prodávajícího potvrdí. 

3.8 V případě, že v rámci e-shopu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, prodávající není povinnen kupujícímu zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci bude prodávající bezodkladně kupujícího kontaktovat a zašleme kupujícímu nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující nabídku potvrdí. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, kupujícímu vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

3.9 V případě, že má kupující zřízen Uživatelský účet, můžete učinit objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

3.10 V některých případech prodávající umožňuje na nákup zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiní, bude zboží poskytnuto se slevou.

 

 • CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Jánské 25/1733, 710 00 Ostrava 
 • 4.1.2 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • 4.1.3 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501877934/2010, vedený u společnosti FIO BANK (dále jen „účet prodávajícího“);
 • 4.1.4 kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.comgate.cz. V případě platby kartou online je celková cena splatná okamžitě.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího. Faktura bude též fyzicky přiložena ke zboží. Vlastnické právo ke zboží na kupujícího přechází až poté, co zaplatí celkovou cenu a zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícho, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

4.9 Ceník poštovného v rámci ČR: výše poštovného činí 90 Kč. Příplatek při platbě na dobírku činí 40 Kč. Při platbě prostřednictvím Paypal je účtován poplatek ve výši 3% z hodnoty objednávky. Při nákupu nad 2 500 Kč je nabízena varianta poštovného zdarma.

4.10 Ceník poštovného do zahraničí je rozdělen do několika skupin dle zemí a hmotnosti zásilky. Přesný ceník si můžete stáhnout v souboru.

 

 • ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • 5.1.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • 5.1.2 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • 5.1.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • 5.1.4 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • 5.1.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • 5.1.6 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • 5.1.7 o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • 5.1.8 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat zboží na adresu provozovny prodávajícího 

VIOLET Products, s.r.o.
Na Jánské 1733/25, 710 00 Ostrava
IČ: 09556974 DIČ: CZ09556974

Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5 Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresy prodávajícího uvedené u identifikačních údajů). Pro odstoupení může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

5.6 V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo kupující prokáže, že došlo k jeho zaslání zpět prodávajícímu. Zboží prodávajícímu se vrací čisté, pokud možno včetně originálního obalu. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. prodávajícímu však odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že kupujícímu nebyla vrácena kupní cena, prodávající je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než kupujícímu dodá zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Prodávající může také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

5.9 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.10 Kupující ani jako spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

 

 • PŘEPRAVA A PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do 5 dní způsobem dle volby kupujícího, přičemž může vybírat z následujících možností:

 • 6.1.1 osobní odběr na provozovně Na Jánské 25/1733 Ostrava 710 00 
 • 6.1.2 doručení prostřednictvím dopravních společností DPD, GLS, DHL.

6.2 Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

6.3 Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně bude kupující vždy o možnosti vyzvednutí zboží informován prostřednictvím e-mailu. 

6.4 Po převzetí zboží od dopravce je povinností kupujícího zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není povinností kupujícího zboží od dopravce převzít. 

6.5 V případě, kdy kupující poruší povinnost převzít zboží, s výjimkou případů dle čl. 2 Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího kupujícímu zboží doručit. Zároveň to, že zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smlouvy kupujícím, případně zboží uskladnit, za což prodávajícímu od kupujícímu náleží úplata ve výši 200 Kč. Pokud se rozhodne prodávající odstoupit od smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení kupujícímu doručováno. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6 Pokud je z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je povinností kupujícího nahradit prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů bude kupujícímu zaasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7 Nebezpeční škody za zboží na kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy zboží nepřevezme, s výjimkou případů dle čl. 2 Podmínek, na kupujícího nebezpečí škody za zboží přechází v okamžiku, kdy měl možnost ho kupující převzít, ale z důvodů na kupujícího straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro kupujícího znamená, že od tohoto okamžiku nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením zboží.

6.8 V případě, že zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti bude kupující vždy informovánv případě:

 • 6.8.1 mimořádného výpadku výroby zboží, přičemž kupujícímu prodávající vždy novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné zboží dodat;
 • 6.8.2 prodlení s dodáním zboží od dodavatele prodávajícího, přičemž kupujícímu vždy sdělí novou očekávanou dobu dodání.

 

 • PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

8.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6 Kupující se může obrátit se stížností na organ dohledu, nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • 9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • 9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK A COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 • DORUČOVÁNÍ

11.1 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud právní vztah kupujícího a prodávajícího obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena vaše práva plynoucí z právních předpisů.

12.2 Veškerá písemná korespondence s kupujícím bude doručována elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u jeho identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě, v uživatelském účtu nebo přes kterou prodávajícího kontaktoval.

12.3 Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených smluv, ale pouze smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně kupujícího však budeme infornovat pouze v případě, že má vytvořený uživatelský účet nebo na základě smlouvy, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu pravidelně a opakovaně. Informace o změně prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od kupujícího prodávající do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdrží výpověď uzavřené smlouvy na pravidelné a opakované dodávky zboží, stávají se nové podmínky součástí smlouvy prodávajícího a uplatní se na další dodávku zboží následující po účinností změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď kupující podá, činí 2 měsíce.

12.4 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mají obě strany právo od smlouvy odstoupit.

12.5 Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro Reklamaci a vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy.

Smlouva včetně podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není kupujícímu přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení objednávky se shrnutím objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke smlouvě i bez součinnosti prodávajícího. Prodávající vždy doporučuje potvrzení objednávky a Podmínky uložit.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6.1.2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:  

Uplatnění reklamace

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:  

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti VIOLET Products, s.r.o., („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel. 

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží společnosti odeslal. 

Datum:

Podpis:

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz